Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0224, Društvo multiple skleroze Šibensko-kninske županije donosi:

JAVNI POZIV

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zajedno u bolje sutra II“ Kodni broj: UP.02.1.1.16.0224.

Program “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će pružati uslugu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama.

Mjesto rada: Šibenik, Šibensko-kninska županija

Broj traženih radnica: 1 (jedna)

Vrsta zaposlenja:

 • na određeno vrijeme – 2 mjeseca,
 • uz probni rad u trajanju od dva tjedna,
 • novootvoreni poslovi
 • mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom

Razina obrazovanja:

 • nezavršena osnovna škola,
 • osnovna škola niži razredi,
 • završena osnovna škola,
 • najviše završena srednja škola 3 godine ili
 • najviše završena srednja škola 4 godine.

Radno iskustvo: nije uvjet

Ciljane skupine:

 • nezaposlene punoljetne žene: osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a, te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje). U slučaju da obrazovni status osobe nije vidljiv u evidenciji HZZ-a, Korisnik može dostaviti na uvid presliku isprave o stečenom stupnju obrazovanja.

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Pozivom potrebno je dostaviti slijedeće:

Žene od 50 godina i više

 • osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

 • potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Opis poslova:

Rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

 • zamolbu za posao (potpisana),
 • životopis (obvezna naznaka kontakt broja),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) – ako je primjenjivo,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/potvrda škole ili druge nadležne institucije),
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidatkinja nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete uz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.

Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor osobnim putem.

Kontakt:

 • osobno (uz prethodnu najavu na kontakt 0981819204)
 • pisana zamolba poštom na adresu Društva – Stjepana Radića 54, 22000 Šibenik, uz naznaku „Prijava za posao – gerontodomaćica“
 • e-mail: dms.sibenik@gmail.com

Oglas je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje – burza rada

Skip to content